Chûng-sân Koet-chûng Chhàm

Chhiùng Wikipedia lòi
Chûng-sân Koet-chûng Chhàm.

Chûng-sân Koet-chûng Chhàm vi-yî Thòi-vân Thòi-pet-sṳ Chûng-sân-khî, Chhiùng-sân-khî kâu-kie chhú (chhàm thí lâu chhut ngi̍p khiéu chú-yeu vi-yî Chûng-sân-khî), vì Thòi-pet Tshia̍p-yunVùn-fù-sien (vùn-sân-sien, nui fù sien) ke Tshia̍p-yun Chhâ-chhàm. Pún chhàm vông chhiùng sân kî-chhòng chhàm fông-hiong chit vì kô ka thon chṳ thi-hâ thon chṳ̂ Ko-thu tai.

Chhâ chhàm khói yeu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâ chhàm kèu-chho 2.1 chhâ chhàm lèu chhèn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâ chhàm ngie̍t thòi[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâ chhàm chhut khiéu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Li-yung chhong-khóng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâ chhàm chû piên[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-kháu chṳ̂-liau[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Lìn khiûn chhâ chhàm[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngoi-phu lièn-kiet[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]