Thòi-pet Tshia̍p-yun

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Thòi-pet Tshia̍p-yun
Thòi-pet Tshia̍p-yun

Thòi-pet Tshia̍p-yun fe̍t-tsá Thòi-pet Tû-fi khî Thai-tsung Tshia̍p-yun Ne-thúng, he Thòi-vân thi-yit ke yàng-yun ke Thai-tsung Tshia̍p-yun Ne-thúng. Muk-tshièn ke fu̍k-vu fam-vì hâm-koi Thòi-pet-sṳ lâu Thòi-pet-yen, he Thòi-pet tû-fi khî ke kâu-thûng kut-kòn. Thòi-pet Tshia̍p-yun muk-tshièn yung Ngân-set lòi khî-fûn khiung-yû tsûng-sien, fùng-sien, kit-sien, liu̍k-sien, làm-sien khi̍p lióng-thiàu tsṳ̂-sien yàng-yun chûng, yàng-yun tshòng-thu 90.5 kûng-lî, lu-sien tshòng-thu 92.9 kûng-lî, yàng-yun tshâ-tshàm khiung pat-sṳ̍p tshàm, mî-ngit phìn-kiûn lî-hak liòng yok yit-pak sâm-sṳ̍p van-ngìn.