Thâm-súi Sin-ngi sien

Chhiùng Wikipedia lòi
Thâm-súi Sin-ngi sien.

Thâm-súi Sin-ngi Sien (淡水信義線, Tamsui-Xinyi Line, yu chhṳ̂n 2-ho Sien , lu-sien thoi-péu set vì fùng-set) he Thòi-pet Tshia̍p-yun yit-thiàu yàng-yun chûng ke kô-yun-liòng lu-sien. Yî hîn kien khì-kiên lâu kiê-thon yàng-yun só sṳ́-yung ke lu-sien miàng-chhṳ̂n, chhṳ́ lu-sien yu khó chai se fûn-vì Thâm-súi Sien lâu Sin-ngi Sien lióng lu-thon, lióng-sien yî Chûng-chang Ki-ngiam-thòng Chhàm vì fûn-kie, yî pet vì thâm-súi sien, Yî-tûng vì Sin-ngi Sien. Chhai ko-hi Thòi-pet Tshia̍p-yun chên yî fùng-sien chhṳ̂n-fû tông-sṳ̀ yí-kîn thûng-chhâ ke thâm-súi sien, pin thùng fùng-sien ke fam-vì yèn-chhûn chṳ 2013-ngièn sṳ̀ chhòi thûng chhâ ke Sin-ngi Sien. Nang-ngoi, thâm-súi Sien he Thòi-vân sú thiàu yù chhòn-thúng thiet-lu kói kien yì sṳ̀n ke Tshia̍p-yun lu-sien, khì chhièn-sṳ̂n vì Thòi-vân thiet-lu kón-lî-khiu̍k yí-kîn thìn chṳ́ yàng-yun ke thùng-miàng kî-sien thiet-lu-sien ——Thâm-súi Sien.

Chhâ-chhàm khói-yeu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Li-yung chhong-khóng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâ-chhàm chû-piên[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-kháu chṳ̂-liau[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Lìn-khiûn chhâ-chhàm[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngoi-phu lièn-kiet[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]