Sîn-pet-thèu Chhàm

Chhiùng Wikipedia lòi
Sîn-pet-thèu Chhàm.

Sîn-pet-thèu Chhàm (新北投站) vi-yî Thòi-vân-Thòi-pet-sṳ-Pet-thèu-khî, vì Thòi-pet Tshia̍p-yun fùng-sien ( Sîn-pet thèu-kî-sien) ke Tshia̍p-yun Chhâ-chhàm. Ko-hi chhṳ́ chhú yi̍t chên vì Thòi-vân Thiet-lu Kón-lî-khiu̍k sîn-pet-thèu sien ke tôn-tiám chhàm. Sîn pet thèu chhàm ya-he khî-lì pet thèu vûn chhièn chui-khiûn ke Tshia̍p-yun chhâ chhàm. Tai.

Chhâ chhàm khói yeu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Li-yung chhong-khóng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Sîn-pet-thèu Chhàm.
Sîn-pet-thèu Chhàm.
Sîn-pet-thèu Chham

Chhâ chhàm chû piên[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-kháu chṳ̂-liau[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Lìn khiûn chhâ chhàm[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngoi-phu lièn-kiet[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]