Fùng-su-lìm Chhàm

Chhiùng Wikipedia lòi
Fùng-su-lìm Chham.

Fùng-su-lìm Chhàm (紅樹林站) vi-yî Thòi-vân Sîn-pet-sṳ Thâm-súi-khî, vì Thòi-pet Chhia̍p-yun Thâm-súi Sin-ngi sien (Thâm-súi-sien) lâu Thâm-hói khiâng-kúi (liu̍k-sân-sien) ke chhia̍p-yun chhâ-chhàm. Pún chhàm vông thâm-súi chhàm fông-hiong vì thi-mien thon chṳ kô ka thon chṳ̂ Ko-thu tai.

Chhâ chhàm khói yeu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Li-yung chhong-khóng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâ chhàm chû piên[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-kháu chṳ̂-liau[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Lìn khiûn chhâ chhàm[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngoi-phu lièn-kiet[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]