Vùn-fù-sien

Chhiùng Wikipedia lòi
VAL256 Hìn Thien-lièn Chhâ.
INNOVIA APM 256 Thien-lièn Chhâ.

Vùn-fù-sien (Hon-sṳ:文湖線,Yîn-ngî:Wenhu Line, ya-cho 1-ho-sien, lu-sien thoi-péu-sek he chûng-set), he Thòi-pet Tshia̍p-yun yàng-yun ke lu-sien, Thòi-vân chui-siên khôi-sṳ́ yàng-yun ke tshia̍p-yun lu-sien, sṳ́-yung yî 1996 ngièn 3 ngie̍t 28 ngit. Vùn-fù-sien se-fûn he Vùn-sân-sien (文山線, khiu-miàng he Muk-cha-sien,Hon-sṳ:木柵線), Nui-fù-sien(內湖線), yî Chûng-sân Koet-chûng Chhàm he kie-sien, ke-chham yî-nàm he Vùn-sân-sien, yî-pet he Nui-fù-sien.

Chhâ-Chham[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Sien Phiên-ho Chhâ-Chham miàng-chhṳ̂n kâu-fi Só-chhai
Pha̍k-fa-sṳ Hon-sṳ Yîn-ngî
Chûng-sien
Nui-fù-sien B11 Nàm-kóng Chán-lám-kón 南港展覽館 Taipei Nangang Exhibition Center Pán-nàm-sien
Nàm-kóng-khî Thòi-pet-sṳ
B10 Nàm-kóng Ngiôn-thí Yèn-khî 南港軟體園區 Nangang Software Park
B9 Tûng-fù 東湖 Donghu Mìn-sên Sip-chṳ-sien Nui-fù-khî
B8 Fù-chû 葫洲 Huzhou
B7 Thai-fù Kûng-yèn 大湖公園 Dahu Park
B6 Nui-fù 內湖 Neihu
B5 Vùn-tet
(Pit-fù Kûng-yèn)
文德
(碧湖公園)
Wende
(Bihu Park)
B4 Kóng-chhièn 港墘 Gangqian
B3 Sî-fù
(Tet-mìn Khô-thai)
西湖
(德明科大)
Xihu
(Takming University)
B2 Kiam-nàm-lu
(Mî-li-fà)
劍南路
(美麗華)
Jiannan Road
(Miramar)
Fàn-chhong-sien Tsûng-sân-khî
B1 Thai-chhṳ̍t
(Sṳ̍t-chhien Thai-ho̍k)
大直
(實踐大學)
Dazhi
(Shih Chien University)
BR1 Tshiùng-sân Kî-chhòng 松山機場 Songshan Airport Tshiùng-sân-khî
BR2 Tsûng-sân Koet-tsûng 中山國中 Zhongshan Junior High School Tsûng-sân-khî
Tshiùng-sân-khî
Vùn-sân-sien
BR3 Nàm-kîn Fu̍k-hîn 南京復興 Nanjing Fuxing Tshiùng-sân-sien
BR4 Chûng-hau Fu̍k-hîn 忠孝復興 Zhongxiao Fuxing Pán-nàm-sien Thai-ôn-khî
BR5 Thai-ôn 大安 Daan Thâm-súi Sin-ngi-sien
BR6 Khô-kî Thai-lèu 科技大樓 Technology Building
BR7 Liuk-chông-lài 六張犁 Liuzhangli Fàn-chhong-sien Thai-ôn-khî
Sin-ngi-khî
BR8 Lîn-kông 麟光 Linguang
BR9 Sîn-hoi 辛亥 Xinhai Vùn-sân-khî
BR10 Van-fông Phiang-yen 萬芳醫院 Wanfang Hospital
BR11 Van-fông Sa-khî 萬芳社區 Wanfang Community
BR12 Muk-cha 木柵 Muzha
BR13 Thung-vu̍t-yèn 動物園 Taipei Zoo Fàn-chhong-sien
Chhṳ̂m-hâng-sien
Meu-khung Lân-chhâ