跳至內容

Drôme-sén

Chhiùng Wikipedia lòi
Drôme-sén .
Drôme-sén Vûn-chông.
Drôme-sén .

Drôme-sén he Fap-koet ke yit-chak sén, vi-yî Fap-koet nàm-phu. Su̍k-yî Rhône-Alpes Thai-khî. Chúng mien-chit 6,530 phìn-fông kûng-lî, ngìn-khiéu yok 473,427-ngìn (2007-ngièn thúng-kie). Drôme-sén he Fap-koet 1790-ngièn 3-ngie̍t 4-ngit só chhóng-kien ke 83-sén chṳ̂-yit.

Hàng-chṳn khî-va̍k

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍k

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chiá-moi sàng-sṳ

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-kháu chṳ̂-liau

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngoi-phu lièn-chiap

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]
Commons
Commons
Chhai Wikimedia Commons liá-têu yû thùng Drôme-sén siông-koân ke tóng-on.