Fâ-lò-chhùng

Chhiùng Wikipedia lòi
 
Fâ-lò-chhùng
Fâ-lò-chhùng
Fâ-lò-chhùng
Pó-fu Chhong-khóng
sâng-vu̍t fûn-lui
kie: Thung-vu̍t
mùn: Arthropoda
kông: Khûn-chhùng
khô: Fâ-lò-chhùng


Fâ-lò-chhùng (花蘿蟲) me ôn-to Fâ-kû-é (花蛄仔), he yit chúng kû-é. Khi-sṳ̂n yàn-kún-kún-é, kiok-kut lâu sî-kok me chhin tón.