Haiti-ngî

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm

Hói-thi-ngî (kreyòl ayisyen, kién-chhṳ̂n Hói-thi-ngîKhiet-lî-o-ngì-ngî ) chhai Hói-thi tông-thi yok-yû 8,500,000 ngìn sṳ́-yung (2005), yok tén-yî Hói-thi ke chhiòn-phu ngìn-khiéu, nang-ngoi yì-mìn hói-ngoi ke hói thi khièu mìn yok-yû 350,000 ngìn sṳ́-yung, pâu-koat Kâ-nâ-thai, Mî-koet, Fap-koet yî-khi̍p Kâ-le̍t-pí-hói chû koet, yû-khì yî Tô-mí-nì-khiet, Kú-pâ yî-khi̍p Pâ-hâ-mâ vì chui-tô.

Hói-thi-ngî fûn su̍k-yî hói thi ke lióng-chúng kôn-fông ngî-ngièn chṳ̂-yit, nang yit-ke chet he Fap-ngî. Hói-thi-ngî chú-yeu he yên-pien chhṳ 18 Sṳ-ki ke Fap-koet thúng-chhṳ sṳ̀-khì ke Fap-ngî, sùi-chho̍k tông-thi ngìn-khiéu chûng chhu̍k-khiùn khi̍p ngit heu ngoi-lòi chúng-chhu̍k ke yáng-hióng, tak-chhiam pien-sṳ̀n yit-chúng ke thu̍k-thi̍t ke ngî-ngièn. Khì-chûng yû-khì su-to ngièn-chhu mìn thai nok chhu̍k (Taino) sṳ́-yung ke ngî-ngièn, nang-ngoi pâu-koat lòi-chhṳ Sî-Fî lâu chûng fî ke ngî-ngièn, Â-lâ-pak-ngî, Sî-pân-ngà-ngî khi̍p Yîn-ngî.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | 編寫原始碼]

Lui-phe̍t[phiên-siá | 編寫原始碼]

Thi-lî fûn-phu[phiên-siá | 編寫原始碼]

Fông-ngièn[phiên-siá | 編寫原始碼]

Ngî-yîm[phiên-siá | 編寫原始碼]

Vùn-fap[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kî-pún chhṳ̀-ki[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chu-sṳt[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chhâm-siòng[phiên-siá | 編寫原始碼]

Ngoi-phu Lièn-kiet[phiên-siá | 編寫原始碼]

Wikipedia
Wikipedia yû liá-ke ngî-ngièn pán-pún:
   Haiti-ngî Wikipedia