Hak-kâ-fa Phîn-yîm Fông-on

Chhiùng Wikipedia lòi
Liá-piên "Hak-kâ-fa Phîn-yîm Fông-on" ke ya̍p-mien he pha̍k-fa-sṳ, yû hon-sṳ lièn-kiet"客家話拼音方案" ke ya̍p-mien chhai liá-hong tiám-chhut.

Hak-kâ-fa Phîn-yîm Fông-on he Chûng-koet Kóng-tûng-sén kau-yuk phu-mùn yî 1960-ngièn 9-ngie̍t kûng-pu ke Kóng-tûng Phîn-yîm Fông-on chṳ̂-yit, yung Kóng-tûng-sén Mòi-chû-sṳ Mòi-yen Mòi-sàng khiéu-yîm cho phiêu-chún, yung Lò-mâ-sṳ piâng-siá ngî-yîm, yî yu sông fông phiêu sú-sṳ péu-sṳ sâng-thiàu. Liá-chúng fông-on sûi-yèn he kau-yuk-phu mùn kûng-pu ke fông-on, m̀-ko yîn-vì Chûng-koet Thai-liu̍k sṳ̍t-hàng phú-thûng-fa kau-yuk, khì pin mò chhai kau-yuk (li-yì chûng séu ho̍k) tú yû chôn-mùn ke kóng kié, yit-pân he yû-kôan ho̍k-su̍t sû sit, Hak-ngî chhṳ̀-tién tén yung-yî tui Mòi-yen-fa ke chu yîm. Yù yî khì yû yit-têu put chiuk, mióng-lok sông (thi̍t-phe̍t he sa-kâu mióng-chhàm) yû-têu mióng yû kiet-ha̍p Thòi-vân Hak-kâ-ngî Phîn-yîm Fông-on, chin-hàng yit-têu kói chho, sṳ́ khì kiên-kâ yû yung, cho-tet piâng-siá chhù khôi Mòi-yen-fa ke khì-thâ Hak-kâ-ngî fông-ngièn.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Hien-chhong[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Fù-ho hì-thúng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chṳ́-yîm[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Mû-yîm[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Sâng-thiàu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Sṳ́-yung kûi-chet[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-kháu chṳ̂-liau[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Siông-kôan thiàu-muk[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]