Hanzawa Naoki

Chhiùng Wikipedia lòi
跳至導覽 跳至搜尋
Liá-piên "Hanzawa Naoki" ke ya̍p-mien he pha̍k-fa-sṳ, yû hon-sṳ lièn-kiet"半澤直樹" ke ya̍p-mien chhai liá-hong tiám-chhut.
Hanzawa Naoki
半沢直樹
Lui-hîn Ngit-pún thien-sṳ-khia̍k
Ngièn-chhóng Ikeido Jun
Phiên-khia̍k Hiroyuki Yatu
Thô-yên Katuo Hukuzawa
Tanazawa Takayosi
Chú-yên Sakai Masato
Chṳ-chok koet-kâ Ngi̍t-pún Ngi̍t-pún
Ngî-ngièn Ngit-ngî
Kui-sú 1
Si̍p-sú 10
Chhòng-thu 54 fûn
Chṳ-chok
Chṳ-chok ngièn-fun 2013-ngièn
Chṳ-chok-ngìn Iyoda Hidenori, Īda Kazutaka
Ngoi-kín Ngi̍t-pún Ngi̍t-pún
TBS Sú-pô
Sâng-yîm kak-sṳt Stereo
Pô-chhut koet-kâ Ngi̍t-pún Ngi̍t-pún
Pô-chhut ngit-khì 2013-ngièn 7-ngie̍t 7-ngit-2013-ngièn 9-ngie̍t 22-ngit
Vúi-lòi Ngit-pún-thòi Sú-pô
Pô-chhut koet-kâ Thòi-vân Thòi-vân
Pô-chhut ngit-khì 2013-ngièn 10-ngie̍t 7-ngit-2013-ngièn 10-ngie̍t 18-ngit
TVB Ngit-khia̍k-thòi Sú-pô
Pô-chhut koet-kâ Hiông-kóng Hiông-kóng
Pô-chhut ngit-khì 2013-ngièn 11-ngie̍t 16-ngit-2014-ngièn 1-ngie̍t 18-ngit
TVB Window Sú-pô
Pô-chhut koet-kâ Hiông-kóng Hiông-kóng
Pô-chhut ngit-khì 2014-ngièn 1-ngie̍t 28-ngit-2014-ngièn 2-ngie̍t 11-ngit
TVB Jade / HD Jade Sú-pô
Pô-chhut koet-kâ Hiông-kóng Hiông-kóng
Pô-chhut ngit-khì 2014-ngièn 7-ngie̍t 12-ngit-2014-ngièn 9-ngie̍t 13-ngit
Pat-thai Hi-khia̍k-thòi Sú-pô
Pô-chhut koet-kâ Thòi-vân Thòi-vân
Pô-chhut ngit-khì 2014-ngièn 3-ngie̍t 17-ngit-2014-ngièn 3-ngie̍t 27-ngit
Koet-chi chiet-muk miàng-sṳ
Chûng-koet Pan-chhe̍t Chhṳ̍t-su
Thòi-vân Vòng-phài Ngiùn-hòng-yèn (Vúi-lòi)
Pan-chhe̍t Chhṳ̍t-su (Pat-thai)
Kóng-Àu Pan-chhe̍t Chhṳ̍t-su
Sîn-kâ-po Pan-chhe̍t Chhṳ̍t-su
Ngoi-phu
Kôn-fông mióng-chhàm

Hanzawa Naoki (Ngit-pún-ngî: 半沢直樹 (Pan-chhe̍t Chhṳ̍t-su)/ はんざわなおき?), Hak-kâ-fa: Pan-chhe̍t Chhṳ̍t-su he Ngi̍t-pún TBS yî 2013-ngièn 7-ngie̍t 7-ngit Lî-pai Khia̍k-chhòng (21:00 - 21:54, JST) pô-chhut ke Thien-sṳ-khia̍k, kói-phiên chhṳ Ikeido Jun ke lióng-phu séu-sot, yî thi-yit-phu Ngài-teu he Pau-ma̍t Ngi̍p-hòng-chû (オレたちバブル入行組) he kî-chhú chai kâ thi-ngi-phu Ngài-teu he Fâ-ngióng Pau-ma̍t-chû (オレたち花のバブル組) ke chhièn heu-phiên kói-phiên yì sṳ̀n , yu yî sû tú chú-kok "Hanzawa Naoki" chok he khia̍k-miàng[1], tui Sakai Masato chú-yên.

Khia̍k-chhìn kién-kie[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Liá-khia̍k mèu siá yî pau-ma̍t sṳ̀-khì ngi̍p hàng ke ngiùn-hòng-yèn Hanzawa Naoki, lâu ngiùn-hòng nui ngoi ke “thi̍t ngìn” chan-téu ke ku-sṳ.

Thi-yit-phu: Thai-fán-phiên[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngièn Sán-ngia̍p Tûng-ông Ngiùn-hòng yîn yû thai-pit ngòi-chong chang lâu Tûng-kîn Thi-yit Ngiùn-hòng ha̍- pìn he Tûng-kîn Tûng-ông Ngiùn-hòng, Ngiùn-hòng nui-phu yû chho̍k “khiu Tûng-kîn Thi-yit” lâu “khiu Sán-ngia̍p Tûng-ông” fûn-phai-hì téu-châng. Thai-fán Sî-fûn-hòng hòng-chhòng vì chho̍k chhṳ-kâ ke li-yit, lâu thì-sṳ̂n liá fûn-hòng ke miàng-sâng lâu chiông chhṳ-kâ sṳ̂n-kôn, yîn-vì pûn Sî Thai-fán Kòng-thiet, chhai yùng-chṳ̂ yit-chak-ngie̍t heu tó-pit chiông ngiùn-hòng liù-hâ ńg-yi-ngièn chai-vu, chhòng-kôn vì-chho̍k chhṳ-kâ li-yit khôi-sṳ́ hâ chit-ngim, pâu-mî chhai Hanzawa tén-tén 鍥-yì-put-sá ke tûi-sok yî-hâ chhiu ńg-yi-ngièn fûn sû-chón-hi, lâu chiu-chhut mok-heu het-sú, yî-heu Hanzawa sṳ̂n-to Tûng-kîn pún-phu.

Thi-ngi-phu: Tûng-kîn-phiên[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chón-hi Tûng-kîn pún-phu heu yit-ngièn, ngiùn-hòng fûn Isejima Hotel ke yùng-chṳ̂ 200-yi, than mò-kí-kiú kin fat-hien fan-tiam yû-chho̍k 120-yi ngièn ke chṳ̂-kîm yun-yung sṳt-ngu, chai kâ Kîm-yùng-thâng Kiám-chhà-khiu̍k chhiu chhai lióng-chû nui tui Tûng-kîn Tûng-ông Ngiùn-hòng chin-hàng kâm-chhat, pet chiông ngiùn-hòng pit-sî sat-fap chiông Isejima Hotel m̀ fûn kîm-yùng-thâng ngin-vì he yín-thô khî-ngia̍p, chang phit-miên ngiùn-hòng miàng-yî su-sún lâu fûn-pet kói-chû, yî he Isejima Hotel sa-chhòng lâu hòng-chhòng chiông chhṳ́-sṳ thok-fu yîn sṳ̀n-kûng sû-chón-hi 5-yi-ngièn chang-chho̍k chuk-muk keHanzawa lòi chhú-lî. Chhai thiàu-chhà Isejima Hotel ke ko-chhàng…

Tên-chhòng ngìn-vu̍t lâu yên-yèn-péu[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chú-yeu ngìn-vu̍t[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Hanzawa Naoki
yên-yèn : Sakai Masato (séu-ngièn-khì: Nakashima Kaito)
Hanzawa Hana
yên-yèn: Ueto Aya
Tomari Shinobu
yên-yèn: Oikawa Mitsuhiro
Ōwada Akira
yên-yèn: Kagawa Teruyuki

Pan-chhe̍t kâ[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Hanzawa Takahiro
yên-yèn: Ninomiya Keita
Hanzawa Shin'nosuke
yên-yèn: Shōfukute Itsurube
Hanzawa Michiko
yên-yèn: Lily

Kondō kâ[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kondō Naosuke
yên-yèn: Takitō Ken'ichi
Kondō Yukiko
yên-yèn: Yamazaki Naoko
Kondō Yōsuke
yên-yèn: Ōnishi Riku

Tûng-kîn Tûng-ông Ngiùn-hòng[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Nakanowatari Ken
yên-yèn: Kitaōji Kin'ya (thi̍t-phe̍t yên-chhut)
Kishikawa Shingo
yên-yèn: Morita Junpei
Takagi chôn-vu
yên-yèn: Miura Kōichi
Túng-sṳ
yên-yèn: Kōno Yōichirō

Tet-chióng ki-liu̍k[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

  • Ngiùn-hò-sóng
Thi-51-fì thien-sṳ phu-mùn chióng-li-sóng
2013-ngièn 9-ngie̍t ngie̍t-kiên-chióng[2]
  • Thi-78-fì The Drama Academy Award
Thô-yên-sóng: Fukuzawa Katsuo
Chú-yên nàm-yù-sóng: Sakai Masato
Chhu-yên nàm-yù-sóng: Kagawa Teruyuki
  • Ngit-pún Mìn-kiên Piong-sung Lièn-mèn-sóng thien-sṳ-khia̍k yù-siù-sóng[3]
  • 2014-ngièn Tûng-kîn Koet-chi Hi-khia̍k-chiet
Lièn-sa-khia̍k chok-phín-sóng
Thô-yên-sóng: Fukuzawa Katsuo
Chú-yên nàm-yù-sóng: Sakai Masato

Chhâm-kháu chṳ̂-liau[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngoi-phu lièn-kiet[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]