跳至內容

Hiûng-nù

Chhiùng Wikipedia lòi
Hon-chhèu sṳ̀-khì Hiûng-nù ke fa̍t-thung fam-vì.

Hiûng-nù he yit-ke kú-thoi sên-fa̍t chhai Êu-Â Thai-liu̍k ke Yù-mu̍k mìn-chhu̍k, kì-têu chhai Mùng-kú chûng-sîm kien-li̍p koet-kâ (Chhièn 209-ngièn - 48-ngièn). Kîn-kí ngî-ngièn ngiên-kiu fông-mien ke thôi-lun, Mùng-kú koet-nui yû kôn-tiám ngin-vì Hiûng-nù he hien-chhai Mùng-kú-chhu̍k ke chhṳ̍t-chiap chú-siên.