Himalaya Sân-mak

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Hí-mâ-là-ngâ Sân-mak.
Hí-mâ-là-ngâ Sân-mak.

Hí-mâ-là-ngâ Sân-mak (Fâm-vùnहिमालय, “ siet vet ” chṳ̂ yi [1]; Chhòng: ཧི་མ་ལ་ཡ, vî li: hi ma la ya; Yîn-ngî: Himalayas) he sṳ-kie hói-pha̍t chui-kô ke Sân-mak, vi-yî Â-chû ke Chûng-koet Sî-chhông Chhṳ-chhṳ-khî lâu Pâ-kî-sṳ̂-thán, Yin-thu, Nì-phok-ngì, Put-tan tén koet piên kin sông. Tûng-sî chhòng 2400 tô kûng-lî, nàm-pet khôn 200—300 kûng-lî [2]. Fûn-pu yî chhiâng chhông kô-ngièn nàm yèn, sî hí khiet sṳ̍p mí ngì ke nàm kâ - pha ngì pâ thi̍t fûng (Pet-vúi 35°14'21", Tûng-kîn 74°35'24", hói-pha̍t 8125 mí), tûng chṳ ngâ lû chhông pu kông thai kóai vân chhú ke nàm kâ pâ ngá fûng (Pet-vúi 29°37'51", Tûng-kîn 95°03'31", hói-pha̍t 7756 mí), chúng mien-chit yok 594,400 phìn-fông kûng-lî [1].

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | 編寫原始碼]

Thi-lî[phiên-siá | 編寫原始碼]

Vùn-fa[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kín-tiám[phiên-siá | 編寫原始碼]

Ngìn-khiéu[phiên-siá | 編寫原始碼]

Sa-fi[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kâu-thûng[phiên-siá | 編寫原始碼]

  1. 1.0 1.1