跳至內容

Jawa-ngî

Chhiùng Wikipedia lòi
Jawa-ngî fûn-phu.

Jawa-ngî he Yin-nì si thai chú-tó chṳ̂-yit ke Jawa sông tûng, chûng-phu kî-mìn-chú-yeu chhái-yung ke ngî-ngièn. Jawa-ngî su̍k Nàm-tó Ngî-hì chûng Mâ-lòi Polynesia Ngî-chhu̍k ke yit-ke Ngî-kî, fò Yin-nì-ngî khi̍p Mâ-lòi-ngî son he khiûn chhîn, yû ngî-ngièn ngìn-khiéu 7550 van-ngìn. Put-séu kóng Jawa-ngî ke ngìn tû thùng-sṳ̀ fi sot Yin-nì-ngî, than ngit-sòng sâng-fa̍t chú-yeu chhái-yung Jawa-ngî.

Hien-sṳ̀ Jawa-ngî chhái-yung Là-tên sṳ-mû, than ko-hi chên-kîn chhái-yung yit-chúng hàn thi̍t-phe̍t-ke Jawa sṳ-mû lòi ki-liu̍k kì-têu ke ngî-ngièn.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Lui-phe̍t[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Thi-lî fûn-phu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Fông-ngièn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngî-yîm[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Vùn-fap[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kî-pún chhṳ̀-ki[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chu-sṳt[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-siòng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngoi-phu Lièn-kiet[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Wikipedia
Wikipedia
Wikipedia yû liá-ke ngî-ngièn pán-pún:
   Jawa-ngî Wikipedia