跳至內容

Jawa

Chhiùng Wikipedia lòi
Jawa.

Jawa (Yin-nì-ngî: Jawa), chhai Yin-nì, nàm-lìm Yin-thu-yòng, pet-mien Jawa-hói, Yin-nì sú-tû Jakarta chet vi-yî Jawa sî-pet.

Jawa-tó he sṳ-kie sông ngìn-khiéu chui-tô, ya-he ngìn-khiéu me̍t-thu chui-kô ke tó-yí chṳ̂-yit, chhiòn-tó mien-chit 126,700 phìn-fông kûng-lî, ngìn-khiéu yit-yi lióng-chhiên si-pak van (2005-ngièn), me̍t-thu kô-tha̍t mî phìn-fông kûng-lî 981-ngìn.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Thi-lî[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kîn-chi[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngìn-khiéu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Vùn-fa[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kau-yuk[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Thí-yuk[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-siòng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]