跳至內容

Maluku Khiùn-tó

Chhiùng Wikipedia lòi
Maluku Khiùn-tó.

Maluku Khiùn-tó (Yin-nì-ngî: Kepulauan Maluku) he Yin-nì kin-nui chung-tô khiùn-tó pán-khoài chṳ̂-yit, he Mâ-lòi Khiùn-tó ke chû phu-fun.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Thi-lî[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kîn-chi[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngìn-khiéu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Vùn-fa[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kau-yuk[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Thí-yuk[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-siòng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]