Kalimantan

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Kâ-lî-man-tân

Kâ-lî-man-tân he Yin-thu-nì-sî-â Phò-lò-chû tó-song nàm-phu ke thi-fông. Kâ-lî-man-tân thi-khî pún-lòi he tân-thu̍k yit-ke sén-fun, tsṳ̂-heu tshiam-tshiam-é fûn-tso si-ke sén, tsit Tûng Kâ-lî-man-tân, Nàm Kâ-lî-man-tân, Chûng Kâ-lî-man-tân yî-khi̍p Sî Kâ-lî-man-tân. Kâ-lî-man-tân pet-phu lâu Tûng Mâ-lòi-sî-â ke Sâ-lò-yè-chû lâu Sâ-pâ-chû kâu-kie. Kâ-lî-man-tân mien-tsit ńg-sṳ̍p-tshit van phiàng-fông kûng-lî.

曾是世界的重要“綠肺”[phiên-siá | 編寫原始碼]

20世紀70年代,印尼全国森林覆盖面积高达74%。當時加里曼丹與南美洲亚马逊热带雨林被稱為地球的“左右两片肺”。但之後的30年,加里曼丹的森林被濫伐以獲取木桐,且許多森林被开垦为农田或种植园。到2004年時,加里曼丹的原始森林已被破坏了75%,印尼政府在国际压力下采取了一些措施來制止非法砍伐,但收效不大。

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kîn-tsi[phiên-siá | 編寫原始碼]

Vùn-fa[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kâu-thûng[phiên-siá | 編寫原始碼]

Lî-hàng[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chhâm-siòng[phiên-siá | 編寫原始碼]