Kalimantan

Chhiùng Wikipedia lòi
Kalimantan

Kalimantan he Yin-nì Borneo tó-song nàm-phu ke thi-fông. Kalimantan thi-khî pún-lòi he tân-thu̍k yit-ke sén-fun, tsṳ̂-heu tshiam-tshiam-é fûn-tso si-ke sén, tsit Tûng Kalimantan, Nàm Kalimantan, Chûng Kalimantan yî-khi̍p Sî Kalimantan. Kalimantan pet-phu lâu Tûng Mâ-lòi-sî-â ke Sarawak lâu Sabah kâu-kie. Kalimantan mien-tsit ńg-sṳ̍p-tshit van phiàng-fông kûng-lî.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kîn-tsi[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Vùn-fa[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kâu-thûng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Lî-hàng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-siòng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]