Kì-tén

Chhiùng Wikipedia lòi

Kì-tén (佢等) he Hak-kâ-ngîngìn-chhṳ̂n thoi-chhṳ̀ ke fu̍k-su thi-sâm ngìn-chhṳ̂n hìn-sit, yung-lòi chṳ́ ngìn. Na-he chṳ́ ngìn yî-ngoi ke khì-thâ sṳ-vu̍t yung Khì-tén (其等).

Kì-tén ke tân-su hìn-sit he . Khì-tén ke tân-su hìn-sit he khì.

chai khon[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]