Chhiùng Wikipedia lòi

he yit-tsúng Tá-kit ngo̍k-hi, tshai Fî-chû ke tshòn-thúng Yîm-ngo̍k yî-khi̍p hien-thoi yîm-ngo̍k chûng he yit-tsúng pí-káu tshung-yeu ke ngo̍k-hi. Mêu-mêu ngo̍k-tshui vàn-tshiòn sṳ́-yung kú-sit tsok-vì tsú-yeu ke Tá-kit ngo̍k-hi tsû-sṳ̀n. Kú he Chûng-koet vùn-fa tsui-tshû tshut-hien tsṳ̂ ngo̍k-hi. Kîn-kí Kháu-kú tsṳ̂-liau hién-sṳ, Chûng-koet tsui-tsó tsṳ̂ kú he "thú-kú".