跳至內容

Khi-néu Kî-chhòng

Chhiùng Wikipedia lòi
Khi-néu Kî-chhòng .

Khi-néu Kî-chhòng (Airline hub) he hòng-khûng kûng-sṳ̂ yung-lòi chûng-chón lî-hak chṳ hâ yit-ke muk-tit-thi ke chûng-thìn tiám. Liá-he yit-ke tshu̍k-fuk lu-mióng lî-lun (Hub and spoke model) ke khói-ngiam, hòng-khûng kûng-sṳ̂ hòng-sien tô-yù khi-néu kî-chhòng vì chûng-sîm, hiong-ngoi lièn-kiet kok-thi. Chhiùng kok-thi lòi-ke ngìn chhai tí-tha̍t khi-néu kî-chhòng heu kîn thi-khiùn ngìn-yèn ke chṳ́ -sṳ chit-khó chón-ta̍p hâ-yit hòng-pân chhièn-vông chui-chûng muk-tit-thi. Hí-tô siông-phú sin kha-kô ke hòng-sien kiên pûn chîn-mìn ke hòng-khûng kûng-sṳ̂ chiông-yî khi-néu kî-chhòng chûng chón ke sṳ̀ -thon sat chhai yit-hí, yì chhie̍t thai-tô-sú kóng-thòi hòng-khûng kûng-sṳ̂ yù Hiông-kóng khi̍p Thòi-pet chhièn-vông Pet-Mî ke hòng-pân kai chhai chhṳ̂m-ya chhut-fat, yî phien Â-chû khî-vet hòng-sien chhai fán-tí khi-néu, tai-fì thai-phî lî-hak heu nèn vì kì-têu thì-kiûng phien tshia̍p ke chón-sṳ̀n fu̍k-vu, thì-kô hòng-khûng kûng-sṳ̂ kin-châng-li̍t.

Â-chû[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

hòng khûng kûng sṳ̂ IATA
thoi ma
chú yeu khi néu chhṳ yeu khi néu phi chu
Â-chû Hòng-khûng X D7 Kit-lùng-po Koet-chi Kî-chhòng (KUL)
Â-chû Hòng-khûng AK Kit-lùng-po Koet-chi Kî-chhòng (KUL)
Chûng-koet Koet-chi Hòng-khûng CA Pet-kîn Sú-tû Koet-chi Kî-chhòng (PEK), Sông-hói Phú-tûng Koet-chi Kî-chhòng (PVG), Sṳ̀n-tû Sung-liù Koet-chi Kî-chhòng (CTU), Sông-hói Kiûng-khiâu Koet-chi Kî-chhòng (SHA), Kong-chû Pha̍k-yùn Koet-chi Kî-chhòng (CAN)