Kiú-liùng Chhàm (Hiông-kóng)

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm

Kiú-liùng Tshàm he Hiông-kóng Kiú-liùng jit zak


Hiông-Kóng-Tshàm he Hiông-kóng-tó Chûng-Wàn e-接駁 Tshàm

Thiên-Sế(Hiông-kóng天璽)

模板:香港鐵路車站

模板:BS-header模板:BS-table

L2
青衣站

模板:BS3-2 模板:BS3-2 模板:BS3-2 模板:BS3-2 模板:BS3-2 模板:BS3-2

香港站
L4
奧運站

模板:BS2-2 模板:BS2-2 模板:BS2-2 模板:BS2-2 模板:BS2-2 模板:BS2-2

香港站

|}

機場快綫Kiú-liùng Tshàm月台
特長扶手電梯
Kiú-liùng Tshàm東涌綫大堂(G)
Kiú-liùng Tshàm C1-chhut口:圓方

從Union Square仰望天璽。