跳至內容

Kien-nèn Lò-mâ-sṳ

Chhiùng Wikipedia lòi
yung Kien-nèn Lò-mâ-sṳ chhòn-siá ke Kien-eu-fa 《Sṳn-kîn》〈Chhóng-sṳ-ki

Kien-nèn-fú Thú-khiông Lò-mâ-sṳ (Gṳ̿ing-nǎing-hǔ Gâ̤ Tǔ-kióng Lô̤-mǎ-cī), kién-chhṳ̂n Kien-nèn Lò-mâ-sṳ (Gṳ̿ing-nǎing Lô̤-mǎ-cī), he yit-chúng yung-yî sû-siá Mên-pet-ngî Kien-eu-fa ke Lò-mâ piâng-yîm hì-thúng, vì Kau-fi Lò-mâ-sṳ chṳ̂-yit.