Chhóng-sṳ-ki

Chhiùng Wikipedia lòi
跳至導覽 跳至搜尋
Khiu-yok Sṳn-kîn chhiòn-sû muk-liu̍k
Mô-sî Ńg-kîn
Chhóng-sṳ-ki
Chhut-âi-khi̍p-ki
Li-vi-ki
Mìn-su-ki
Sṳ̂n-min-ki
Li̍t-sṳ́-sû
Yok-sû-â-ki
Sṳ-sṳ̂-ki
Lu-tet-ki
Sat-mû-ngí-ki-song
Sat-mû-ngí-ki-ha
Lie̍t-vòng-ki-song
Lie̍t-vòng-ki-ha
Li̍t-thoi-chṳ-song
Li̍t-thoi-chṳ-ha
Yî-sṳ̂-lâ-ki
Nì-hî-mí-ki
Yî-sṳ̂-thiap-ki
Sṳ̂-kô Chṳ-fi-sû
Yok-pak-ki
Sṳ̂-phiên
Chṳ̂m-ngièn
Chhòn-tho-sû
Ngâ-kô
Thai Siên-tî-sû
Yî-soi-â-sû
Yâ-li-mí-sû
Yâ-li-mí-ôi-kô
Yî-sî-kiet-sû
Than-yî-lî-sû
Séu Siên-tî-sû
Hò-sî-â-sû
Yok-ngí-sû
Â-mô-sṳ̂-sû
Ngò-pâ-tí-â-sû
Yok-nâ-sû
Mì-kâ-sû
Nâ-fùng-sû
Ha̍p-pâ-kuk-sû
Sî-fân-ngâ-sû
Ha̍p-kâi-sû
Sat-kâ-li-â-sû
Mâ-lâ-kî-sû
[编辑]
Yîn-koet lâu Ngoi-koet Sṳn-kîn Kûng-fi chhai 1923-ngièn chhut-pán ke Hak-ngî Khiu-yok Sṳn-kîn Hon-sṳ pán-pún

"Chhóng-sṳ-ki" he Hî-pak-lói-vùn Khiu-yok Sṳn-kîn thi-yit sû-kién ke miàng-sṳ. Chhai Yù-thai-ngìn ke chhòn-sot chûng, Chhóng-sṳ-ki he yù Mô-sî kîn-kí Song-ti ke khí-sṳ khi̍p ko-hi liù-chhòn ke chhòn-sot siá-hâ ke.

Yû-kûan Tsok-tsá[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Siá-tsok Poi-kín[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Nui-yùng[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

"Chhóng-sṳ-ki" chú-yeu ki-sut liáu Song-ti chhóng-chho van-vu̍t, Ngìn-lui ke chhui-lo̍k, Song-ti kién-sién Yî-set-lie̍t-ngìn ke cháng-ke ko-chhàng. Sîn-yok, Khiu-yok chûng ke tién-ku tû chhut chhṳ Chhóng-sṳ-ki. Nui-yùng chú-yeu hí-khó fûn-cho:

  1. Song-ti chhóng-chho van-vu̍t khi̍p fî-fu̍k - Thi-yit chông mèu-siá chhòn-sot chûng ke Song-ti chhóng-chho van-vu̍t pin fî-fu̍k thiên-thi van-vu̍t ke cháng-ke ko-chhàng. Chhóng-sṳ-ki tông-chûng mèu-siá liá-ke ko-chhàng chúng-khiung li̍t-kîn chhit-ngit.
  2. Ngìn-lui ke chú-siên Â-tông fò Ha-vâ fam-chhui phî tak - Thai fùng-súi: Nò-â chho fông-chû thò-ko thai fùng-súi; Ngìn-lui chhṳ-thù kien-chho Pâ-phe̍t-thap ke kie-va̍k phî Song-ti pho-fái.
  3. Â-pak-lâ-hón khi̍p khì sên-fa̍t ke sṳ̀-thoi - Â-pak-lâ-hón kâ-phú; Song-ti lâu Â-pak-lâ-hón li̍p-yok; Lò-tet ke sên-phì; Só-tô-mâ lâu Ngò-mô-lâ phî Song-ti fí-me̍t; Yî-sat lâu Yî-sṳ̍t-mâ-li.
  4. Ngâ-kok khi̍p khì sên-fa̍t ke sṳ̀-thoi - Ngâ-kok lâu Yî-so; Ngâ-kok lâu Song-ti.
  5. Yok-sit khi̍p khì sên-fa̍t ke sṳ̀-thoi - Yok-sit phî mai chṳ Âi-khi̍p; Yok-sit phî hâ-kam; Yok-sit chhṳ-lî Âi-khi̍p; Ngâ-kok chhiòn-kâ hâ Âi-khi̍p.

Tsú-thì Thi̍t-set[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kî-tuk Sîn-kau kôn-tiám[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Tshâm-kháu Tsṳ̂-liau[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Tshâm-kháu Vùn-hien[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ye̍t-thu̍k Sṳn-kîn[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-siòng[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]