跳至內容

Chhut-âi-khi̍p-ki

Chhiùng Wikipedia lòi
Nì-lò-hò khi̍p Sî-nai pan-tó.

Chhòn-thúng ho̍k-chá ngin-vì pún-sû ke chok-chá chhiu-he Mô-sî pún-ngìn, sîn-yok ke chok-chá yî-khi̍p pún-sû chhṳ-chṳn (17-chông:14-chiet), tû chṳ̂-chhṳ̀ liá-chúng lun-sot. Pún-sû ke nui-yùng yit chṳn-mìn chok-chá pit-thin su-ko kô-tén kau-yuk, chên chhai Âi-khi̍p kî-chhu yit-thon sṳ̀-kiên, chhiá chhîn-ngién khon-kien Yî-set-lie̍t-ngìn Chhut-âi-khi̍p ke chhìn-kín.

Yit-phai ngin-vì Chhut-âi-khi̍p ke ngièn-fun yén chṳ chú-chhièn 1445-ngièn, liá-he kîn-kí Lie̍t-vòng-ki-song Liuk-chông:Ngi-chiet chhûi-son chhut-lòi ke. Nang-ngoi yit-phai chet ngin-vì chú-chhièn 1290-ngièn chhòi-he chún-khok ke ngit-khì. Liá-he Kháu-kú ho̍k-kâ chhûi-son Pí-tûng-sàng khi̍p Làn-set-sàng lióng-chho chit-fo-sàng phî kien-chho ke ngit-khì yì tet-chhut ke.。

Chú-thì thi̍t-set

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ap-pet-chá chṳ̂ su sṳ́m-phan khi̍p phî ap-pet-chá chṳ̂ tet chṳ́n-kiu. Pún-sû ke chhièn pan thon mèu-siá liá-ke sîn thòn-thí tet-tó sṳ̀n-hìn; chiông chhèu-tiám si̍p-chûng chhai lióng-ke thi-khî, yit-ke he Âi-khi̍p, nang yit-ke he Sî-nai. Chhut-âi-khi̍p-ki ke chhièn pan thon he mèu-siá Yî-set-lie̍t-ngìn chhiùng Âi-khi̍p to Sî-nai, heu pan phu chet chhai Sî-nai chû-chṳt sṳ̀n yit thi̍t-phe̍t ke mìn-chhu̍k.


Pún-sû thai-kông

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]
  1. Pûn ap-pet-chá chhai Âi-khi̍p ke sên-fa̍t.
  2. Chṳ́n-kiu-chá ke yi-phi.
  3. Chṳ̂n-sṳ̀n chhú-fa̍t ap-pet sién-mìn ke Fap-ló-vòng
  4. Yì-ye̍t-chiet lâu Chhut-âi-khi̍p.
  5. Khóng-yâ ke lî-chhàng.
  6. Chhai Sî-nai li̍p-yok.
  7. Yû-kôan chhùng-pai khi̍p Fi-mok ke chṳ́-sṳ.
  8. Mùng-yok ke pho-fái lâu chhung-thin.
  9. Kien-chho Fi-mok.

Kî-tuk Sîn-kau kôn-tiám

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Tshâm-kháu Tsṳ̂-liau

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Tshâm-kháu Vùn-hien

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ye̍t-thu̍k Sṳn-kîn

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]