Sṳ-sṳ̂-ki

Chhiùng Wikipedia lòi

Sṳ-sṳ̂-ki ki-tsai Yî-set-lie̍t-ngìn tsin-ngi̍p Kâ-nàm-thi heu to kien-li̍p vòng-kuet liá-thon fûn-lon sṳ̀-khì ke li̍t-sṳ́. Liá-thon li̍t-sṳ́ yî sṳ̍p-ngi ke mìn-tshu̍k yîn-hiùng kûng-lò tsok-vì tsûng-sîm. "Sṳ-sṳ̂" he Yî-set-lie̍t li̍t-sṳ́ song ke mìn-tshu̍k yîn-hiùng, tô-su he kiûn-sṳ liâng-siu khì-tsûng. Khì-tsûng pí-káu yû-miàng ke Sṳ-sṳ̂ he Tshâm-sûn.

Yû-kûan Tsok-tsá[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Siá-tsok Poi-kín[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Tsú-thì Thi̍t-set[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Tsú-yeu Nui-yùng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kî-tuk Sîn-kau kôn-tiám[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Tshâm-kháu Tsṳ̂-liau[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Tshâm-kháu Vùn-hien[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ye̍t-thu̍k Sṳn-kîn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-siòng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]