Lie̍t-vòng-ki-song

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Khiu-yok Sṳn-kîn chhiòn-sû muk-liu̍k
Mô-sî Ńg-kîn
Chhóng-sṳ-ki
Chhut-âi-khi̍p-ki
Li-vi-ki
Mìn-su-ki
Sṳ̂n-min-ki
Li̍t-sṳ́-sû
Yok-sû-â-ki
Sṳ-sṳ̂-ki
Lu-tet-ki
Sat-mû-ngí-ki-song
Sat-mû-ngí-ki-ha
Lie̍t-vòng-ki-song
Lie̍t-vòng-ki-ha
Li̍t-thoi-chṳ-song
Li̍t-thoi-chṳ-ha
Yî-sṳ̂-lâ-ki
Nì-hî-mí-ki
Yî-sṳ̂-thiap-ki
Sṳ̂-kô Chṳ-fi-sû
Yok-pak-ki
Sṳ̂-phiên
Chṳ̂m-ngièn
Chhòn-tho-sû
Ngâ-kô
Thai Siên-tî-sû
Yî-soi-â-sû
Yâ-li-mí-sû
Yâ-li-mí-ôi-kô
Yî-sî-kiet-sû
Than-yî-lî-sû
Séu Siên-tî-sû
Hò-sî-â-sû
Yok-ngí-sû
Â-mô-sṳ̂-sû
Ngò-pâ-tí-â-sû
Yok-nâ-sû
Mì-kâ-sû
Nâ-fùng-sû
Ha̍p-pâ-kuk-sû
Sî-fân-ngâ-sû
Ha̍p-kâi-sû
Sat-kâ-li-â-sû
Mâ-lâ-kî-sû
[编辑]

Lie̍t-vòng-ki-song he Sṳn-kîn tshiòn-sû thi sṳ̍p-yit pún-sû, ki-tsai Yî-set-lie̍t tshiùng Thai-ví hi-sṳ tsṳ̂-heu ke yit-thon ke li̍t-sṳ́. Tshai liá-yit phu-fun, Yî-set-lie̍t fûn-lie̍t sṳ̀n-vì pet-fông sṳ̍p-phu tshu̍k lâu nàm-fông ke Yù-thai-koet.

Yû-kûan Tsok-tsá[phiên-siá | 編寫原始碼]

Siá-tsok Poi-kín[phiên-siá | 編寫原始碼]

Tsú-thì Thi̍t-set[phiên-siá | 編寫原始碼]

Tsú-yeu Nui-yùng[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kî-tuk Sîn-kau kôn-tiám[phiên-siá | 編寫原始碼]

Tshâm-kháu Tsṳ̂-liau[phiên-siá | 編寫原始碼]

Tshâm-kháu Vùn-hien[phiên-siá | 編寫原始碼]

Ye̍t-thu̍k Sṳn-kîn[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chhâm-siòng[phiên-siá | 編寫原始碼]