跳至內容

Yok-sû-â-ki

Chhiùng Wikipedia lòi

Yok-sû-â-ki thai-phu-fun phiên-puk thó-lun sién-mìn cham-liâng Kâ-nàm, Yî-set-lie̍t koet chhû-chhiâm thú-thi fun-pûn sṳ̍p-ngi kî-phai, chang-he khiòng-thiau Sṳ̀n sṳ̀n-chhiu sóng-su Kâ-nàm-thi pûn Yî-set-lie̍t sṳ̀n-vì sán-ngia̍p ke yin-hí. Yâ-fò-fà yin-hí su-fuk pûn Yî-set-lie̍t kâ-thìn ke fa-ngî, yit-ki ya-mò lo̍k-khûng, tû yin-ngiam liáu. Put-ko, sû-chûng chṳ́-chhut Yî-set-lie̍t-ngìn hàn-mò pá só-yû Kâ-nàm-ngìn kón-chhut, chṳ̂n-sṳ̀n yin-hí pông-chhu. Nang-ngoi fông-mien, Yî-set-lie̍t-ngìn yeu chûn-sú sṳ-fung chṳ̂n-sṳ̀n, chûng-sîm lâu chṳ̂n-sṳ̀n só kien-li̍p ke yok-thin, fe̍t-chá chiông-voi su-tó vì-yok ke chhú-fa̍t.

Yû-kûan Tsok-tsá[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Siá-tsok Poi-kín[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Tsú-thì Thi̍t-set[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Tsú-yeu Nui-yùng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kî-tuk Sîn-kau kôn-tiám[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Tshâm-kháu Tsṳ̂-liau[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Tshâm-kháu Vùn-hien[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ye̍t-thu̍k Sṳn-kîn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-siòng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]