Lu-tet-ki

Chhiùng Wikipedia lòi
跳至導覽 跳至搜尋
Khiu-yok Sṳn-kîn chhiòn-sû muk-liu̍k
Mô-sî Ńg-kîn
Chhóng-sṳ-ki
Chhut-âi-khi̍p-ki
Li-vi-ki
Mìn-su-ki
Sṳ̂n-min-ki
Li̍t-sṳ́-sû
Yok-sû-â-ki
Sṳ-sṳ̂-ki
Lu-tet-ki
Sat-mû-ngí-ki-song
Sat-mû-ngí-ki-ha
Lie̍t-vòng-ki-song
Lie̍t-vòng-ki-ha
Li̍t-thoi-chṳ-song
Li̍t-thoi-chṳ-ha
Yî-sṳ̂-lâ-ki
Nì-hî-mí-ki
Yî-sṳ̂-thiap-ki
Sṳ̂-kô Chṳ-fi-sû
Yok-pak-ki
Sṳ̂-phiên
Chṳ̂m-ngièn
Chhòn-tho-sû
Ngâ-kô
Thai Siên-tî-sû
Yî-soi-â-sû
Yâ-li-mí-sû
Yâ-li-mí-ôi-kô
Yî-sî-kiet-sû
Than-yî-lî-sû
Séu Siên-tî-sû
Hò-sî-â-sû
Yok-ngí-sû
Â-mô-sṳ̂-sû
Ngò-pâ-tí-â-sû
Yok-nâ-sû
Mì-kâ-sû
Nâ-fùng-sû
Ha̍p-pâ-kuk-sû
Sî-fân-ngâ-sû
Ha̍p-kâi-sû
Sat-kâ-li-â-sû
Mâ-lâ-kî-sû
[编辑]

Lu-tet-ki he mèu-siá Mô-ap ńg-tsṳ́ Lu-tet lâu yit-ke Yî-set-lie̍t-ngìn kiet-fûn; tshong-fû sí-thet yî-heu, Lu-tet tui Nâ-ngò-mí lâu Yî-set-lie̍t ke Sṳ̀n péu-tha̍t vù-pí ke tsûng-sîm. Tsui-heu Lu-tet tì Yî-set-lie̍t sîn-tshu̍k tsai-fûn.

Yû-kûan Tsok-tsá[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Siá-tsok Poi-kín[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Tsú-thì Thi̍t-set[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Tsú-yeu Nui-yùng[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kî-tuk Sîn-kau kôn-tiám[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Tshâm-kháu Tsṳ̂-liau[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Tshâm-kháu Vùn-hien[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ye̍t-thu̍k Sṳn-kîn[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-siòng[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]