Lu-tet-ki

Chhiùng Wikipedia lòi

Lu-tet-ki he mèu-siá Mô-ap ńg-tsṳ́ Lu-tet lâu yit-ke Yî-set-lie̍t-ngìn kiet-fûn; tshong-fû sí-thet yî-heu, Lu-tet tui Nâ-ngò-mí lâu Yî-set-lie̍t ke Sṳ̀n péu-tha̍t vù-pí ke tsûng-sîm. Tsui-heu Lu-tet tì Yî-set-lie̍t sîn-tshu̍k tsai-fûn.

Yû-kûan Tsok-tsá[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Siá-tsok Poi-kín[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Tsú-thì Thi̍t-set[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Tsú-yeu Nui-yùng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kî-tuk Sîn-kau kôn-tiám[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Tshâm-kháu Tsṳ̂-liau[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Tshâm-kháu Vùn-hien[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ye̍t-thu̍k Sṳn-kîn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-siòng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]