Yî-sṳ̂-thiap-ki

Chhiùng Wikipedia lòi

Yî-sṳ̂-thiap-ki he Sṳn-kîn chhiòn-sû chûng thi sṳ̍p-tshit pún-sû.

Yû-kûan Tsok-tsá[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Siá-tsok Poi-kín[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Yî-sṳ̂-thiap-ki chûng ke kok-hong sṳ-khien fat-sên tshai Â-ha̍p-sùi-lû-vòng thúng-tshṳ ke sṳ̍p-pat ngièn khì-kiên, tông-sṳ̀ Pô-sṳ̂ Vòng-tshèu koet-sṳ khiòng-sṳn. Â-ha̍p-sùi-lû-vòng thúng-tshṳ ke liá-thon sṳ̀-khì yit-tshṳ̍t tshûn-tsán to kûng-ngièn tshièn 475-ngièn tsó-yu, liá-ke ngit-khì he yù Hî-lia̍p, Pô-sṳ̂, khi̍p Pâ-pí-lùn thì-kiûng ke tsṳn-kí só theu-lù ke. Ma̍t-tí-kái he ki-tsai chûng ke kien-tsṳn-ngìn lâu tsú-kok.

Tsú-thì Thi̍t-set[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Tsú-yeu Nui-yùng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kî-tuk Sîn-kau kôn-tiám[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Tshâm-kháu Tsṳ̂-liau[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Tshâm-kháu Vùn-hien[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ye̍t-thu̍k Sṳn-kîn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-siòng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]