跳至內容

Yî-sṳ̂-lâ-ki

Chhiùng Wikipedia lòi

Yî-sṳ̂-lâ-ki he Sṳn-kîn chhiòn-sû chûng thi sṳ̍p-ńg pún-sû, yù Yî-sṳ̂-lâ tshai kûng-ngièn tshièn 460-ngièn tsó-yu vàn-sṳ̀n. Yî-sṳ̂-lâ tshai Pô-sṳ̂ Ti-koet tshui-fí Pâ-pí-lùn Ti-koet heu, tshùng-kien Yâ-lu-sat-lâng ke kûng-tsok liu̍k-sa vàn-sṳ̀n, Yî-sṳ̂-lâ tai-liâng yit-phî Yù-thai-ngìn fán-fì yin-hí tsṳ̂-thi, Yî-sṳ̂-lâ-ki tshiu-he ki-shu̍t ke liá-miàng Yù-thai-ngìn tshai liá-thon sṳ̀-khì ke kîn-li̍t.

Yû-kûan Tsok-tsá

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Siá-tsok Poi-kín

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Tsú-thì Thi̍t-set

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Tsú-yeu Nui-yùng

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kî-tuk Sîn-kau kôn-tiám

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Tshâm-kháu Tsṳ̂-liau

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Tshâm-kháu Vùn-hien

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ye̍t-thu̍k Sṳn-kîn

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]