Sṳ̂n-min-ki

Chhiùng Wikipedia lòi
跳至導覽 跳至搜尋
Khiu-yok Sṳn-kîn chhiòn-sû muk-liu̍k
Mô-sî Ńg-kîn
Chhóng-sṳ-ki
Chhut-âi-khi̍p-ki
Li-vi-ki
Mìn-su-ki
Sṳ̂n-min-ki
Li̍t-sṳ́-sû
Yok-sû-â-ki
Sṳ-sṳ̂-ki
Lu-tet-ki
Sat-mû-ngí-ki-song
Sat-mû-ngí-ki-ha
Lie̍t-vòng-ki-song
Lie̍t-vòng-ki-ha
Li̍t-thoi-chṳ-song
Li̍t-thoi-chṳ-ha
Yî-sṳ̂-lâ-ki
Nì-hî-mí-ki
Yî-sṳ̂-thiap-ki
Sṳ̂-kô Chṳ-fi-sû
Yok-pak-ki
Sṳ̂-phiên
Chṳ̂m-ngièn
Chhòn-tho-sû
Ngâ-kô
Thai Siên-tî-sû
Yî-soi-â-sû
Yâ-li-mí-sû
Yâ-li-mí-ôi-kô
Yî-sî-kiet-sû
Than-yî-lî-sû
Séu Siên-tî-sû
Hò-sî-â-sû
Yok-ngí-sû
Â-mô-sṳ̂-sû
Ngò-pâ-tí-â-sû
Yok-nâ-sû
Mì-kâ-sû
Nâ-fùng-sû
Ha̍p-pâ-kuk-sû
Sî-fân-ngâ-sû
Ha̍p-kâi-sû
Sat-kâ-li-â-sû
Mâ-lâ-kî-sû
[编辑]

Sṳ̂n-min-ki he chṳ̂n-sṳ̀n lâu Yî-set-lie̍t-ngìn li̍p-yok ke sṳ̂n sut; chhai Yî-set-lie̍t-ngìn chin-ngi̍p Kâ-nàm-thi chhièn-chhàng, Mô-sî yî liâng-siu ke sṳ̂n-fun, hiong pak-siang chhṳ̀n-sut li̍t-fap khi̍p yok ke kôan-he, hó-sṳ́ Yî-set-lie̍t-ngìn nèn kin-khièn thu-ngit, lâu Ngiéu-siong ke yi-chhu̍k yû fûn-phe̍t, sṳ̀n-vì sṳn-kiet ke sién-mìn.

Sṳ̂n-min-ki he Yî-set-lie̍t-ngìn sên-fa̍t hàng-vì ke khièn-vî, chṳ́-yîn kîn-ngièn, me̍t-sióng ke chûng-sîm, pin heu-tho kau-yuk ke kî-chhû. Kì put-tân he chṳ̂n-sṳ̀n lâu ngìn chṳ̂-kiên ke li̍t-li kûi-fam, ya-he ngìn-chi chṳ̂-kiên ke khiung-yû chún-chet, kien-he sién-mìn yin-yû ke li̍t-sṳ́ fông-mien.

Yeu chin-ngi̍p Kâ-nàm-thi ke Yî-set-lie̍t-ngìn, yîn mò chhîn-sṳ̂n kîn-li̍t ko Fùng-hói khi̍p Sî-nai-sân ke li̍p-yok, só-yî chhai chin-ngi̍p Kâ-nàm chán-khôi chan-chên mien-tui yú-fe̍t khi̍p ko sîn sên-fa̍t chṳ̂-chhièn, pit-sî ngin-thin vî vì-thu̍k chṳ̂n-sṳ̀n Yâ-fò-fà chhai li̍t-sṳ́ chûng ke chok-vì, li̍t-fap khi̍p thai-nèn, yèn-heu chhòi-nèn chhai sîn liâng-siu Yok-sû-â tai-liâng hâ khok-li̍p sin-sîm. Chok-chá chhòn-sot he Mô-sî.

Siá-tsok Poi-kín[phiên-siá | 編寫原始碼]

Tsú-thì Thi̍t-set[phiên-siá | 編寫原始碼]

Tsú-yeu Nui-yùng[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kî-tuk Sîn-kau kôn-tiám[phiên-siá | 編寫原始碼]

Tshâm-kháu Tsṳ̂-liau[phiên-siá | 編寫原始碼]

Tshâm-kháu Vùn-hien[phiên-siá | 編寫原始碼]

Ye̍t-thu̍k Sṳn-kîn[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chhâm-siòng[phiên-siá | 編寫原始碼]