Mìn-su-ki

Chhiùng Wikipedia lòi
跳至導覽 跳至搜尋
Khiu-yok Sṳn-kîn chhiòn-sû muk-liu̍k
Mô-sî Ńg-kîn
Chhóng-sṳ-ki
Chhut-âi-khi̍p-ki
Li-vi-ki
Mìn-su-ki
Sṳ̂n-min-ki
Li̍t-sṳ́-sû
Yok-sû-â-ki
Sṳ-sṳ̂-ki
Lu-tet-ki
Sat-mû-ngí-ki-song
Sat-mû-ngí-ki-ha
Lie̍t-vòng-ki-song
Lie̍t-vòng-ki-ha
Li̍t-thoi-chṳ-song
Li̍t-thoi-chṳ-ha
Yî-sṳ̂-lâ-ki
Nì-hî-mí-ki
Yî-sṳ̂-thiap-ki
Sṳ̂-kô Chṳ-fi-sû
Yok-pak-ki
Sṳ̂-phiên
Chṳ̂m-ngièn
Chhòn-tho-sû
Ngâ-kô
Thai Siên-tî-sû
Yî-soi-â-sû
Yâ-li-mí-sû
Yâ-li-mí-ôi-kô
Yî-sî-kiet-sû
Than-yî-lî-sû
Séu Siên-tî-sû
Hò-sî-â-sû
Yok-ngí-sû
Â-mô-sṳ̂-sû
Ngò-pâ-tí-â-sû
Yok-nâ-sû
Mì-kâ-sû
Nâ-fùng-sû
Ha̍p-pâ-kuk-sû
Sî-fân-ngâ-sû
Ha̍p-kâi-sû
Sat-kâ-li-â-sû
Mâ-lâ-kî-sû
[编辑]

"Mìn-su-ki" he Khiu-yok Sṳn-kîn ke thi-si sû-kién. Mìn-su-ki yit-miàng he chhiùng Vú-kâ (Vulgate) thai Lâ-tên yi̍t-pún ke sû-miàng fân-yi̍t ko-lòi ke. Pún-sû chṳ̂ miàng-sṳ he yù sû-chûng ki-chai kí chhṳ-su tiám mìn-su ke ki-liu̍k; thi̍t-phe̍t chhṳ̍t-tet liù-yi ke he thi-yit chông lâu ngi-sṳ̍p-liuk chông ke kiûn-chhui su-tiám.

Siá-chok muk-tit[phiên-siá | 編寫原始碼]

pún-sû ki-liu̍k Yî-set-lie̍t-ngìn chhṳ-su sṳt-phai lâu sṳ̀n fân sin-sṳ̍t ke péu-hien, thùng-sṳ̀ yit kiêu-fa Yî-set-lie̍t-ngìn ke liâng-siu Mô-sî ke ví-thai khi̍p ngiôn-ngio̍k. Li̍t-sṳ́ sṳ-khien chûng hién-mìn Sṳ̀n pûn ngìn ke su̍k-lìn kau-hiun. só-yî liá sṳ-khien khó sṳ̀n-vì kî-tuk-thù ke fam-li kau-chhòi.

Tsú-thì Thi̍t-set[phiên-siá | 編寫原始碼]

Tsú-yeu Nui-yùng[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kî-tuk Sîn-kau kôn-tiám[phiên-siá | 編寫原始碼]

Tshâm-kháu Tsṳ̂-liau[phiên-siá | 編寫原始碼]

Tshâm-kháu Vùn-hien[phiên-siá | 編寫原始碼]

Ye̍t-thu̍k Sṳn-kîn[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chhâm-siòng[phiên-siá | 編寫原始碼]