Li̍t-thoi-chṳ-song

Chhiùng Wikipedia lòi

Li̍t-thoi-chṳ-song he Khiu-yok Sṳn-kîn chûng ke ke yit phu-fun. Nièn-vùn tshai Hî-pak-lói-vùn Sṳn-kîn chûng he yit-pún sû, heu-lòi Khiu-yok Sṳn-kîn fân-yi̍t sṳ̀n-vì Hî-lia̍p-vùn ke sṳ̀-thoi tshòi fûn-tshut lióng phu-fun. Yû-kûan pún-sû tsok-tsá ke mun-thì, to kîm-ngit hàn-mò khén-thin ke kiet-lun. Yù-thai fap-tién ngin-vì Li̍t-thoi-chṳ-song he Yî-sṳ̂-lâ ke sú-pit.

Yû-kûan Tsok-tsá[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Siá-tsok Poi-kín[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Tsú-thì Thi̍t-set[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Tsú-yeu Nui-yùng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kî-tuk Sîn-kau kôn-tiám[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Tshâm-kháu Tsṳ̂-liau[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Tshâm-kháu Vùn-hien[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ye̍t-thu̍k Sṳn-kîn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-siòng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]