跳至內容

Sat-mû-ngí-ki-song

Chhiùng Wikipedia lòi

Hî-pak-lói-vùn Sṳn-kîn chûng, Sat-mû-ngí-ki sông-hâ ngièn-lòi he yit-ke sû-kién, Chhit-sṳ̍p-sṳ yi̍t-pún vi-liáu sṳ̍t-yung fông-phien ke yèn-ku, chiông-chhiu fûn-chhut sông-hâ lióng-chhak, lâu Lie̍t-vòng-ki sông-hâ khiung-yû si-chhak pûn chhṳ̂n-cho "vòng-koet-sû".

Yû-kûan Tsok-tsá[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Siá-tsok Poi-kín[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Tsú-thì Thi̍t-set[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Tsú-yeu Nui-yùng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kî-tuk Sîn-kau kôn-tiám[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Tshâm-kháu Tsṳ̂-liau[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Tshâm-kháu Vùn-hien[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ye̍t-thu̍k Sṳn-kîn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-siòng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]