跳至內容

Li-vi-ki

Chhiùng Wikipedia lòi

"Li-vi-ki" he Mô-sî ńg-kîn chûng ke thi-sâm pún. Li-vi-ngìn he Ngâ-kok lâu Li-â ke thi-sâm chṳ́-yì Li-vi ke heu-yí, fu-chit Yî-set-lie̍t-ngìn ke chi chi-sṳ̂ kûng-chok, mò chhâm-kâ fûn-phi thú-thi, mò son-ngi̍p Yî-set-lie̍t Sṳ̍p-ngi kî-phai chṳ̂-yit, Li-vi-ngìn tui Sṳ̀n chûng-sîm, phî chṳ̂n-sṳ̀n kién-sién chok-vì sṳ-fung kí ke kî-phai. Só-yû ke chi-sṳ̂ tû su̍k-yî su̍k-yî kî-pha, Li-vi-ngìn ke kûng-chok he hia̍p-chhu liau-lî fi-mok, pin hiong pak-siang kóng-kié li̍t-fap.

Pún-sû yû ńg-sṳ̍p-liuk chhṳ thì-tó: “Yâ-fò-fà tui Mô-sî kóng”; ku Yù-thai-ngìn ngin-vì pún-sû he Mô-sî chhṳ-kí siá ke. Chhut-âi-khi̍p-ki ke kiet-suk thì-tó Mô-sî on-cheu Yâ-fò-fà ke fûn-fu kien-chho Fi-mok, Li-vi-ki chiap-siu̍k Chhut-âi-khi̍p-ki kau-thô Yî-set-lie̍t-ngìn chûn-sú yû-kôan Fi-mok ke kûi-kí khi̍p thiàu-li. liá-chung li̍t-fap ke pân-pusṳ̀-kiên fò thi-tiám, sû-chûng siòng-se sot-mìn he chhiùng Yî-set-lie̍t mìn ôn-yàng chhai Sî-nai-sân khôi-sṳ́.

Pún-sû thai-kông

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

1. Chhîn-khiun chṳ̂n-sṳ̀n ke fông-fap (1-16 Chông):

  • Hien-chi; Chi-sṳ̂; Kiet-chhiang-lî; Su̍k-chhui-ngitv

2. Lâi chṳ̂n-sṳ̀n pó-chhṳ̀ siông-kâu ke fông-fap. (17-26 Chông):

  • Sṳ̍t-vu̍t ke kiet-chhiang;
  • Fûn-yîn khi̍p chṳ̂n-chhâu ke kiet-chhiang;
  • Tui chṳ̂n-sṳ̀n fò ngìn tho-tet hàng-vì ke kiet-chhiang;
  • Mò kiet-chhiang ke chhú-fa̍t;
  • Chi-sṳ̂ lâu chi-vu̍t ke kiet-chhiang;
  • Chiet-khì ke kiet-chhiang;
  • Jhuk-fuk lâu chu-chú.

Siá-tsok Poi-kín

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Tsú-thì Thi̍t-set

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Tsú-yeu Nui-yùng

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kî-tuk Sîn-kau kôn-tiám

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Tshâm-kháu Tsṳ̂-liau

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Tshâm-kháu Vùn-hien

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ye̍t-thu̍k Sṳn-kîn

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]