Sat-mû-ngí-ki-ha

Chhiùng Wikipedia lòi

Sat-mû-ngí-ki-ha he Sṳn-kîn tshiòn-sû le thi-sṳ̍p pún-sû, tsú-yeu ki-liu̍k Yî-set-lie̍t Vòng-koet thi-ngi vi koet-vòng Thai-ví tsṳp-tsṳn khì-kiên ke li̍t-sṳ́. Sat-mû-ngí-ki-ha ngièn-pún lâu Sat-mû-ngí-ki-song ha̍p-pìn vì yit-tshet.

Yû-kûan Tsok-tsá[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Siá-tsok Poi-kín[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Tsú-thì Thi̍t-set[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Tsú-yeu Nui-yùng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kî-tuk Sîn-kau kôn-tiám[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Tshâm-kháu Tsṳ̂-liau[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Tshâm-kháu Vùn-hien[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ye̍t-thu̍k Sṳn-kîn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-siòng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]