Kraków

Chhiùng Wikipedia lòi
Kraków.
Kraków.
Kraków.

Khiet-là-khô-fû (Pô-làn-ngî: Kraków, Pô-làn-ngî fat-yîm: [ˈkrakuf] ; Tet-ngî: Krakau) he Séu Pô-làn-sén ke Sú-fú, Pô-làn ke khiu-tû. Chhai Li̍t-sṳ́ sông chên yû Khiet-là-khô-fû Chhṳ-yù-sṳ. Vi-yî Vì-sṳ̂-thu-là-hò pán, Khiet-là-khô-fû - Khìm-sṳ̂-thok-khok-ngá Kô-thi lìn-khiûn thai sàng-sṳ. Khiet-là-khô-fû ke tûng-ông-si̍p sṳ kóng-chhòng sṳ̍p-fûn chho̍k-miàng. He Pô-làn chui chhùng-yeu ke lî-yû tû-sṳ.

Hàng-chṳn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Thi-lî[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Vùn-fa[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kau-yuk[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kín-tiám[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kîn-chi[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngìn-khiéu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Sa-fi[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kâu-thûng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]