Kurd-ngìn

Chhiùng Wikipedia lòi

Khù-ngì-tet-ngìn (Kurdi-ngî : کورد, Kurd) he yit-ke sâng-fa̍t yî Chûng-tûng thi-khî ke yû mu̍k mìn-chhu̍k, vì Sî-nàm-Â Khù-ngì-tet-sṳ- thán thi-khî ke kî-pún kî-mìn. Chúng ngìn-khiéu yok 3000 van, chú-yeu fûn-pu chhai Thú-ngí-khì, Si-li-â, Yî-là-khiet, Yî-lóng Si-koet kin-nui, yû séu-sú fûn-pu chhai Â-set-pai-kiongÂ-mî-nì-â, Ngò-lò-sṳ̂ sân-khî, Yî-set-lie̍t tén thi, chhai Chûng-tûng he ngìn-khiéu kiùn chhṳ yî Â-là-pak, Thu̍t-khetPô-sṳ̂ mìn-chhu̍k ke thi-si thai mìn-chhu̍k. Khù-ngì-tet-ngìn he Chûng-tûng thi-khî chui kú-ló ke mìn-chhu̍k chṳ̂-yit, siông chhòn he kú-thoi mí tái â ngìn ke heu-thoi, Lióng-chhiên tô ngièn lòi yit-chhṳ̍t tû chhai Khù-ngì-tet-sṳ̂-thán ke sân-khî fa̍t-thûng, ko-hi tû ko chho̍k yû mu̍k sṳt sâng-fa̍t, heu-lòi put-thôn hiong chû-piên thi-khî khok-san. Khiûn-ngièn lòi khù Tet chhu̍k yí yû thu̍k-li̍p kien-koet ke sâng long, than lui lui chô su Thú-ngí-khì, Yî-là-khiet tén koet ke ap pet.