Li̍t

Chhiùng Wikipedia lòi
Liá-piên "Li̍t" ke ya̍p-mien he pha̍k-fa-sṳ, yû hon-sṳ lièn-kiet"" ke ya̍p-mien chhai liá-hong tiám-chhut.


Tu Vu̍t-lí-ho̍k, li̍t he chṳ́ pûn iû Chṳt-liong ke vu̍t-thí tet-tó Kâ-suk-thu ke vu̍t-lí-liong. Chho̍k it-ke vu̍t-thí chui-heu yû chok-yung ke li̍t, sṳ̀-sòng he án-tô-ke li̍t kâ-hong--hí-lòi ke hau-kó, ôn-tó Ha̍p-li̍t.