Marcus Aurelius

Chhiùng Wikipedia lòi
Marcus Aurelius.

Marcus Aurelius (Marcus Aurelius, 121-ngièn 4-ngie̍t 26-ngit -180-ngièn 3-ngie̍t 17-ngit), yúng yû Caesar chhṳ̂n-ho (Imperator Caesar), kì-he Lò-mâ Ti-koet ńg-hièn-ti sṳ̀ -thoi chui-heu yit-ke fòng-ti, yî 161-ngièn chṳ 180-ngièn chhai-vi, ngìn-chhṳ̂n “chet-ho̍k-kâ fòng-ti”.

Marcus Aurelius he Lò-mâ Ti-koet chui ví-thai ke fòng-ti chṳ̂-yit, Sṳ̂-tô-kat ho̍k-phai ho̍k-chá, khì thúng-chhṳ sṳ̀ -khì pûn ngin-vì he Lò-mâ vòng-kîm sṳ̀ -thoi ke phiêu-tsì. Kì put-than he yit-ke hàn-yû chṳ-fi ke kiûn-chú, thùng-sṳ̀ ya-he yit-ke hàn-yû sṳ̀n-chhiu ke sṳ̂-sióng-kâ, yû-yî Hî-lia̍p-vùn siá-sṳ̀n ke kôan-yî Sṳ̂-tô-kat chet-ho̍k ke chho̍k-chok 《Chhṳ̀m-sṳ̂-liu̍k》 (Τὰ εἰς ἑαυτόν) chhòn-sṳ. Chhai-cháng ke sî-fông vùn-mìn chṳ̂-chûng, Aurelius ya son-he yit-ke séu-kien ke hièn-kiûn. Aurelius yî 121-ngièn 4-ngie̍t 26-ngit sâng-yî Lò-mâ, chhai yit ke hàn-yû chṳn-chhṳ sṳ-li̍t yî-khi̍p fu-yû ke kâ-thìn chûng chhòng-thai. Séu-ke sṳ̀ -hèu chhiu pûn tông-sṳ̀ ke Lò-mâ fòng-ti Hadrianus chu-yi to, yîn yì tet-to thi̍t-sû ke kau-yuk. Liuk-se chit sṳ̂n-vì khì-sṳ kiê-kip, chhit-se ngi̍p-ho̍k yî lò-mâ ke Sat-li Sṳn-ho̍k-yen (Salii), pin tet-to kok-chúng vùn-fa chûng chîn-yîn ke kau-yuk. Chṳ̂n-chang pá Aurelius thûi-ngi̍p chṳn-thàn ke he chhièn-chêu fòng-ti Hâ tet liòng.