跳至內容

Orlando, Florida

Chhiùng Wikipedia lòi
Orlando.

Orlando he vi yî Mî-koet Florida chûng-phu ke yit-chho sàng-sṳ, kîn-kí Mî-koet Ngìn-khiéu Thiàu-chhà-khiu̍k 2006-ngièn thúng-kie, ngìn-khiéu khiung 220,186-ngìn. 2016-ngièn 3-ngie̍t yû 2,387,138-ngìn. Orlando he sṳ-kie sông chui-hó ke hiû-hàn sàng-sṳ chṳ̂-yit. Fù-phok chung-tô, kôn-chhiang ke kiê-tho, yû-san ke kî-mìn khi̍p vûn-nôn ke hì-hèu vì khien-hàng, súi-sông fa̍t-thûng, me̍t-ngie̍t khi̍p kâ-thìn lî-hàng.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Thi-lî[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Thi-hìn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Hì-hèu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

kîn-chi[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngìn-khiéu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chṳn-fú lâu Ngi-fi[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Vùn-fa lâu Hien-thoi sên-fa̍t[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhòn-mòi[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Lî-hàng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Walt Disney Sṳ-kie Thu-ká-khî.

Kûng-yèn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Mî-sṳ̍t[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Thí-yuk[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kâu-thûng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kî-chhòng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kau-yuk[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Siông-kôan Lièn-kiet[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Yû-hó Sàng-sṳ[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngoi-phu Lièn-kiet[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-kháu Vùn-hien[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]