跳至內容

Pân-kiêu-é

Chhiùng Wikipedia lòi
Pân-kiêu-é.

Pân-kiêu-é (ho̍k-miàng: Streptopelia), chhai thung-vu̍t fûn-lui ho̍k sông he Pân-kiêu-khô ke yit-ke su̍k. Kì-têu yit-pân sṳ̂n-thí chheu-chhòng , he séu-hîn fe̍t-chá chûng-hîn ke tiâu. Poi-phu yit-pân he vi chhién chûng-set, puk-phu vông-vông chhṳ̀n fún-fùng-set.

Sâng-thai fàn-kín[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Fûn-phu thi-vet[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Thi̍t-chṳ̂n[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Sṳ̍t-vu̍t[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Fàn-chhṳ̍t lâu pó-fu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-kháu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngoi-phu lièn-chiap[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]