Pat-koa

Chhiùng Wikipedia lòi
Pat-koa.

Pat-koa (八卦) he kîn-kí Yi-kîn lî-tú ke chúng fù-ho.

Pat-koa[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Pat-koa miàng-sṳ
(Hon-sṳ)
miàng-sṳ
(Pha̍k-fa-sṳ)
chhṳ-yèn fông-vi
khèn thiên sî-pet
khûn thi sî-nàm
chṳ́n lùi tûng
sun fûng tûng-nàm
khám súi pet
nàm
ken sân tûng-pet
tui chhe̍t

Chhai khon[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Commons
Commons
Chhai Wikimedia Commons liá-têu yû thùng Ba Gua siông-koân ke tóng-on.