Pat-pat suí-châi

Chhiùng Wikipedia lòi
Pat-pat suí-châi he Thòi-fûng Mo̍k-Là-Khiet só tsho-sṳ̀n.

Pat-pat suí-châi (八八水災) he 2009-ngièn pat-ngie̍t liuk-ngit tsṳ pat-ngie̍t sṳ̍p-ngit kiên fat-sên tshai-yî Thòi-vân chûng-nàm-phu khi̍p tûng-nàm-phu ke ngiàm-tshung suí-châi, yîn-vi chûng-thu Thòi-fûng Mo̍k-Là-Khiet tshîm-ngi̍p Thòi-vân só tai-lòi tshóng ki-liu̍k ke yí-sṳ, tsho-sṳ̀ thi-khî fat-sên suí fam-nan khi̍p thú-sa̍k-liù, he 1949-ngièn pat-tshit suí-châi kong-pûn Thòi-vân chui ngiàm-tshung ke suí-fam. Kîn-kí kôn-fông thúng-kie, muk-tshièn yí-kîn khok-thin yû 153-ngìn sí-mòng khi̍p 464-ngìn sṳt-tsiûng, hàng-tsṳn-yen chet siên-pu pat-ngie̍t ngi-sṳ̍p-ngi ngit tsṳ ngi-sṳ̍p-si ngit kí-koet vì Pat-pat suí-châi le sí-tsá kong-pan khì-è tsṳ-ôi. Yîn-vi suí-châi sṳ̀ tsô-su phî-phìn kiu-yèn mò-li̍t thô-tsṳ mìn-yen, Chûng-fà Mìn-koet chúng-thúng Mâ Yîn-kiú lâu khì tsṳn-fú sâng-mong yit thai-puk va̍t-lo̍k.