Phiàng-Chhià

Chhiùng Wikipedia lòi

Phiàng-Chhià(坪輋) he Hiông-kóng Sîn-kie 北區粉嶺Tûng-Pet 接近 Sâ-thèu-kok 一帶,打鼓嶺以nàm、Kiûn-Tî(軍地)以Pet位置。

坪輋在昔日是輋族的居住地之一,當中的「輋」是指他們使用的Nùng-ngia̍p耕作方法。例如:輋田(大帽山 Tûng-Pet 茶田 Nùng-ngia̍p)

Features[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

The Cheung Shan Monastery in Ping Che is a declared monument. Probably first constructed in 1789, the existing two-hall structure is believed to have been fully rebuilt in 1868.[1]

The Tin Hau Temple in Ping Che is a Grade II Historic Building.[2]

著名地點[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

See also[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

References[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

External links[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Commons
Commons
Chhai Wikimedia Commons liá-têu yû thùng Ping Che siông-koân ke tóng-on.

模板:Coord missing 模板:HK-geo-stub