Princeton Thai-ho̍k

Chhiùng Wikipedia lòi

Princeton Thai-ho̍k (Yîn-ngî: Princeton University), vi-é tì Mî-koet New Jersey ke Princeton, he Mî-koet tshṳ̍t-mìn sṳ̀-khì thi-si kiên sṳ̀n-li̍p ke kô-tén Kau-yuk Ho̍k-yen. 1746-ngièn tì New Jersey Elizabeth tshóng-li̍p, tông-sṳ̀ miàng-è tshṳ̂n-tso "New Jersey Ho̍k-yen". Ho̍k-káu 1756-ngièn pân-têu to Princeton.

Princeton Thai-ho̍k tsui-tshû he Tsóng-ló-tsṳ ke kau-yuk thí-tsṳ. Liá-kiên thai-ho̍k thì-kiûng lióng-tsúng tsú-liù ke pún-khô ho̍k-vi: Vùn-ho̍k-sṳ ho̍k-vi lâu Kûng-ho̍k ho̍k-sṳ ho̍k-vi.