Ruthenia-ngî

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Lû-sêm-nì-â-ngî thi-khî.

Lû-sêm-nì-â-ngî fe̍t-chá Lû-sêm-ngî su̍k-yî Sṳ̂-là-fû Ngî-chhu̍k ke Tûng Sṳ̂-là-fû Ngî-kî, chhai ngî-ngièn fûn-lui sông chui chiap-khiûn Vû-khiet-làn-ngî. Lû-sêm-nì-â-ngî sṳ́-yung-chá fûn-pu chhai Vû-khiet-làn, Sṳ̂-lo̍k-phat-khiet, Pô-làn, Hiûng-ngà-li, Lò-mâ-nì-âSet-ngì-vì-â ke Phu̍k-yî-phu̍k-tên-nâ. Yîn-vì sṳ́-yung-chá fûn-pu chhai tô-koet, Lû-sêm-nì-â-ngî mò yit-chak thúng-yit ke piâng-sṳ-fap, yì kîn-kí liáu kok-chhṳ ke fông-ngièn lòi piâng-siá.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | 編寫原始碼]

Lui-phe̍t[phiên-siá | 編寫原始碼]

Thi-lî fûn-phu[phiên-siá | 編寫原始碼]

Fông-ngièn[phiên-siá | 編寫原始碼]

Ngî-yîm[phiên-siá | 編寫原始碼]

Vùn-fap[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kî-pún chhṳ̀-ki[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chu-sṳt[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chhâm-siòng[phiên-siá | 編寫原始碼]

Wikipedia
Wikipedia yû liá-ke ngî-ngièn pán-pún:
   Ruthenia-ngî Wikipedia