Sông Garonne-sén

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Sông Garonne-sén .
Sông Garonne-sén Vûn-chông
Sông Garonne-sén .
Laréole - Le chateau - Façade Nord Ouest.jpg
Toulouse Capitole Night Wikimedia Commons.jpg

Sông Garonne-sén (Fap-ngî: Haute-Garonne) he Fap-koet ke yit-chak sén, vi-yî Fap-koet sî-nàm-phu. Su̍k-yî Midi-Pyrénées Thai-khî. Chúng mien-chit 6,309 phìn-fông kûng-lî, ngìn-khiéu yok 1,202,920-ngìn (2007-ngièn thúng-kie). Sông Garonne-sén he Fap-koet 1790-ngièn 3-ngie̍t 4-ngit só chhóng-kien ke 83-sén chṳ̂-yit.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | 編寫原始碼]

Thi-lî[phiên-siá | 編寫原始碼]

Hì-hèu[phiên-siá | 編寫原始碼]

Hàng-chṳn khî-va̍k[phiên-siá | 編寫原始碼]

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍k[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chṳ̂-ngièn[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kîn-chi[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chiá-moi sàng-sṳ[phiên-siá | 編寫原始碼]