跳至內容

Sû-kak-làn Tâi-thi

Chhiùng Wikipedia lòi
Sû-kak-làn Tâi-thi.

Sû-kak-làn Tâi-thi (Scottish Lowlands) he chṳ́ vi-yî Sû-kak-làn chûng-phu thi-sṳ siông-tui kha-tâi ke thi-tai ke chúng-chhṳ̂n. Sû-kak-làn tâi thi liá yit khói-ngiam fò Sû-kak-làn pet-phu ke Sû-kak-làn kô-thi siông-tui, than sṳ́-yung phîn thu pin mò kô-thi kô. Kóng-ngi ke Sû-kak-làn tâi thi pâu-koat liáu khiet lòi Tet hò hò-khiéu Thèn pâ tun fò Pet-hói yèn-ngan sṳ̂ thûng het vùn chṳ̂-kiên lièn sien Yî-tûng nàm ke cháng-ke Sû-kak-làn chûng-phu fò nàm-phu. Sûi-yèn pûn chhṳ̂n-vì tâi thi, yèn-yì liá pin put yi-mi chho̍k Sû-kak-làn tâi thi ke hói-pha̍t kô-thu chhiu yit-thin hàn tâi. Sû-kak-làn tâi thi si̍p-chûng liáu Sû-kak-làn ke thai phu-fûn ngìn-khiéu. Sû-kak-làn tâi thi ke chú-yeu tû-sṳ yû Â-pak-tên, Oi-tên-páu, Kak-là-sṳ̂-kô, Sṳ̂-thap-lìm, Thèn-thit tén.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Thi-lî[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Vùn-fa[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kau-yuk[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kín-tiám[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kîn-chi[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngìn-khiéu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Hàng-chṳn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Sa-fi[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kâu-thûng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]