跳至內容

Sṳ̍p-ngi piên-hìn

Chhiùng Wikipedia lòi
Sṳ̍p-ngi piên-hìn.

Sṳ̍p-ngi piên-hìn (Yîn-ngî: Dodecagon) , he yû Sṳ̍p-ngi-thiàu piên ke phìn-mien thù-hìn. Chang Sṳ̍p-ngi piên hìn kiên tén piên Sâm-kok-hìn, fe̍t kiên Chang-fông-hìn, chang Liuk-piên-hìn, cho-tet me̍t-phû phìn-mien.

Sat piên-chhòng vì , chang 12 piên hìn ke mien-chit vì , Sâm-koet sṳ̀ Thoi-sú ho̍k-kâ liû fui kie-son chhut pan-kang vì ke Yèn-hìn, khì nui chiap chang 12 piên hìn ke mien-chit vì chang Sṳ̍p-ngi piên hìn mien-chit tén-yî chui chhòng Tui-kok-sien phìn-fông ke si-fûn-chṳ̂-sâm. Yit-pân ke sṳ̍p-sṳ hìn vì put kûi-chet ke Sṳ̍p-ngi piên hìn.

Chang Sṳ̍p-ngi piên-hìn chhak-kûi chok-thù[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chang Sṳ̍p-ngi piên-hìn.
Chang Sṳ̍p-ngi piên-hìn.

Mien-chit[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chang Sṳ̍p-ngi piên-hìn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Yit-pân Sṳ̍p-ngi piên-hìn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhṳ-yèn chûng ke Sṳ̍p-ngi piên-hìn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]